Středa po 24. neděli v mezidobí B – Př 29, 1-27

1 Kdo po mnohém pokárání zatvrzuje šíji, bude v okamžiku rozdrcen a nebude pro něj uzdravení. 2Když se množí spravedliví, lid se raduje, když vládne ničema, lidé vzdychají. 3Kdo miluje moudrost, dělá svému otci radost, ale kdo se stýká s prostitutkami, zničí majetek. 4Král upevňuje zemi právem, kdo však zvyšuje dávky, boří ji. 5Kdo lichotí svému bližnímu, rozprostírá síť na jeho nohy. 6V přestoupení zlého člověka je léčka, ale spravedlivý volá a raduje se. 7Spravedlivý bere ohled na právní nárok chudých, ničema ohledy nechápe. 8Posměvači rozruší město, ale moudří odvrátí hněv. 9Když se moudrý soudí s hlupákem, třese se zlostí či vysmívá, klidu ne. 10Krvelační nenávidí bezúhonného, avšak přímí hledají jeho život. 11Hlupák nechá propuknout celý svůj hněv, ale moudrý ho zadrží. 12Když vládce věnuje pozornost lživému slovu, všichni jeho služebníci budou ničemy. 13Chudý a utlačovatel se potkávají, světlo očím dává oběma Hospodin. 14Když král soudí chudé podle pravdy, jeho trůn bude navěky pevně stát. 15Hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hanbu své matce. 16Když se množí ničemové, množí se přestoupení, ale spravedliví uvidí jejich pád. 17Kárej svého syna a dá ti odpočinek, dá potěšení tvé duši. 18Když ne vidění, lid je bez zábran, ale šťastný je ten, kdo zachovává zákon. 19Otrok se nedá pokárat pouhými slovy, i když rozumí, nereaguje. 20Viděl jsi člověka, který je ukvapený ve svých slovech? Pro hlupáka je víc naděje než pro něj! 21 Kdo od mládí hýčká svého otroka, nakonec bude mít žal. 22Hněvivý člověk podněcuje svár, vztekloun se dopouští mnoha přestoupení. 23Člověka poníží jeho pýcha, ale ponížený duch získá slávu. 24Kdo se dělí se zlodějem, nenávidí svou duši; uslyší prokletí, ale neoznámí to. 25 Strach z lidí klade léčku, kdo však doufá v Hospodina, bude v bezpečí. 26Mnozí usilují o přízeň vládce, ale právo pro člověka pochází od Hospodina. 27Pro spravedlivého je ohavností špatný člověk, pro ničemu je ohavností ten, kdo jde přímou cestou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: