Středa po 24. neděli v mezidobí B – J 7, 25-36

25Tu začali někteří z obyvatel Jeruzaléma říkat: „Není to ten, kterého chtějí zabít? 26A hle, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Což opravdu vůdcové poznali, že je to Mesiáš? 27Ale o něm víme, odkud je. Až přijde Kristus, nikdo nebude vědět, odkud je.“ 28Tu Ježíš, vyučující v chrámě, hlasitě zvolal: „Vskutku mě znáte a víte, odkud jsem? Nepřišel jsem sám od sebe, ale ten, kdo mne poslal a jehož vy neznáte, je pravdivý. 29Já ho znám, neboť jsem od něho a on mne poslal.“ 30Chtěli ho tedy zajmout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. 31Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: „Když přijde Mesiáš, učiní snad více znamení, než učinil tento člověk?“ 32Farizeové se doslechli, že to zástup o něm říká; a tak velekněží a farizeové poslali strážce, aby ho zajali. 33Tu Ježíš řekl: „Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mne poslal. 34Budete mne hledat, ale nenaleznete mne. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete.“ 35Židé si mezi sebou řekli: „Kam tento člověk hodlá jít, že my ho nenajdeme? Chce snad jít do řecké diaspory a učit pohany? 36Co znamená to slovo, které řekl: ‚Budete mne hledat, ale nenaleznete mne, a kde jsem já, tam vy nemůžete přijít‘?“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: