Středa po 23. neděli v mezidobí C – L 18, 18-30

18Jeden z předních mužů se ho otázal: „Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“ 19Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, než jeden: Bůh. 20Přikázání znáš: Abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví; cti svého otce i matku.“ 21On řekl: „To všechno zachovávám od svého mládí.“ 22Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Jedno ti ještě schází: Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích; pak přijď a následuj mne.“ 23Když to uslyšel, velice se zarmoutil, neboť byl velmi bohatý. 24Když ho Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: „Jak těžko vcházejí do Božího království ti, kdo mají majetek. 25Neboť je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ 26Ti, kdo to slyšeli, řekli: „A kdo může být zachráněn?“ 27On řekl: „Co je nemožné u lidí, je možné u Boha.“ 28Petr řekl: „Hle, my jsme opustili všechno, co jsme měli, a vydali se za tebou.“ 29On jim řekl: „Amen, pravím vám, že není nikdo, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, 30aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: