Středa po 23. neděli v mezidobí B – Mt 17, 14-21

14 Když přišli k zástupu, přistoupil k Ježíšovi jeden člověk a padl před ním na kolena 15řka: „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a zle trpí; často totiž padá do ohně a často do vody. 16A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“ 17Ježíš odpověděl: „Ach, pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám snášet? Přiveďte ho sem ke mně!“ 18Ježíš mu pohrozil a démon od něho vyšel; a od té hodiny byl chlapec uzdraven. 19V soukromí potom k Ježíšovi přistoupili učedníci a řekli: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ 20On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné. 21Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: