Středa po 23. neděli v mezidobí A – Ex 13, 1-10

1Pak Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Posvěť mi mezi syny Izraele všechno prvorozené otvírající každé lůno, z lidí i z dobytka; patří to mně. 3Mojžíš tedy lidu řekl: Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta z domu otroctví, neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl z toho místa. Proto nebudete jíst nic kvašeného. 4Dnes vycházíte, v měsíci ábíbu. 5Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Chivejců a Jebúsejců, o které přísahal tvým otcům, že ti ji dá, do země oplývající mlékem a medem, budeš v tomto měsíci konat tuto službu: 6Sedm dnů budeš jíst nekvašené chleby; sedmý den bude Hospodinův svátek. 7Nekvašené chleby se budou jíst po sedm dnů. Neukáže se u tebe nic kvašeného, ani se u tebe na celém tvém území neukáže kvas. 8A v onen den svému synu oznámíš: To je kvůli tomu, co mi Hospodin prokázal, když jsem vycházel z Egypta. 9A budeš to mít za znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby Hospodinův zákon byl ve tvých ústech, protože silnou rukou tě Hospodin vyvedl z Egypta. 10A toto ustanovení budeš zachovávat v jeho určený čas rok co rok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: