Středa po 22. neděli v mezidobí B – Mk 7, 9-23

9A říkal jim: „Krásně odmítáte přikázání Boží, abyste zachovali svou tradici. 10Vždyť Mojžíš řekl: ‚Cti svého otce a svou matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře! ‘ 11Vy však říkáte: ‚Řekne-li člověk otci nebo matce: To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je korbán, to jest dar určený Bohu‘, 12již mu nedovolujete nic učinit pro jeho otce nebo jeho matku. 13Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste předali, a takových podobných věcí činíte mnoho.“ 14 Opět k sobě zavolal zástup a řekl jim: „Poslyšte mne všichni a pochopte. 15Nic, co je vně člověka a vchází do něho, ho nemůže znečistit, ale co z člověka vychází, to je to, co ho znečišťuje. 16Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá.“ 17A když od zástupu vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství. 18 Řekl jim: „I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že vše, co zvnějšku vchází do člověka, ho nemůže znečistit, 19protože nevchází do jeho srdce, ale do břicha a vychází do záchodu?“ Tak prohlásil za čisté všechny pokrmy. 20Říkal však: „To, co z člověka vychází, to člověka znečišťuje. 21Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy, 22cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost. 23Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: