Středa po 22. neděli v mezidobí A – Mt 12, 22-32

2Tehdy k Ježíšovi přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl. 23A všechny zástupy byly ohromeny a říkaly: „Snad to není ten Syn Davidův?“ 24 Když to uslyšeli farizeové, řekli: „Ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebula, vládce démonů.“ 25Ježíš však znal jejich myšlenky a řekl jim: „Každé království samo proti sobě rozdělené pustne a žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. 26A vyhání-li Satan Satana, rozdělil se sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? 27A vyháním-li já démony v moci Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. 28Jestliže však já vyháním démony v moci Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. 29Nebo jak může někdo vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá? A teprve pak vyloupí jeho dům. 30Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 31Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. 32A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: