Středa po 22. neděli v mezidobí A – Ex 7, 14-25

14Pak Hospodin řekl Mojžíšovi: Faraonovo srdce je tvrdé, nechce lid propustit. 15Jdi k faraonovi ráno, když vychází k vodě. Čekej na něho na břehu Nilu a do ruky si vezmi hůl, která se změnila v hada. 16A řekni mu: Hospodin, Bůh Hebrejů, mě k tobě poslal se slovy: Propusť můj lid, ať mi v pustině slouží! Ale až dosud jsi neuposlechl. 17Toto praví Hospodin: Podle toho poznáš, že já jsem Hospodin: Hle, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody v Nilu, a změní se v krev. 18Ryby v Nilu uhynou a Nil bude páchnout, takže Egypťané nebudou schopni vodu z Nilu pít. 19Pak Hospodin řekl Mojžíšovi: Řekni Áronovi: Vezmi svou hůl a vztáhni ruku nad egyptské vody. Nad jejich řeky, nad jejich kanály i nad jejich jezera a nad každou jejich vodní nádrž. Stanou se krví. Krev bude v celé egyptské zemi i v dřevěných a v kamenných nádobách. 20Mojžíš a Áron učinili tak, jak Hospodin přikázal. Áron zvedl hůl a udeřil do vody v Nilu před očima faraona a jeho otroků, a všechna voda v Nilu se změnila v krev. 21Ryby v Nilu uhynuly a Nil páchl, takže Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. Krev byla v celé egyptské zemi. 22I egyptští kouzelníci učinili tak svým tajným uměním. Faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechl je, tak jak pověděl Hospodin. 23Farao se obrátil a odešel domů, a nepřiložil srdce ani k tomu. 24A všichni Egypťané kopali kolem Nilu, aby získali pitnou vodu, protože vodu z Nilu nemohli pít. 25I naplnilo se sedm dní potom, co Hospodin zasáhl Nil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: