Středa po 21. neděli v mezidobí B – 1 Kr 6, 15-38

14Když Šalomoun dostavěl dům, 15obložil zdi domu zevnitř cedrovými prkny, od podlahy domu až po zdi stropu obložil vnitřek dřevem. Podlahu domu obložil cypřišovými prkny. 16Dvacet loket od zadní části domu postavil příčku z cedrových prken, od podlahy, až kam sahaly zdi, a tak postavil vnitřek jako svatyni, jako nejsvětější místo. 17Čtyřicet loket byl dům, to je chrám, vepředu. 18Cedr uvnitř domu měl řezby s ozdobami tykvovitými a v podobě rozvitých květů. Všechno bylo z cedru, kámen nebyl vidět. 19V nejvnitřnější části domu připravil svatyni, aby tam dal truhlu Hospodinovy smlouvy. 20Vnitřek svatyně byl dvacet loket dlouhý, dvacet loket široký a dvacet loket vysoký. Potáhl ji čistým zlatem a potáhl i cedrový oltář. 21Šalomoun potáhl dům uvnitř čistým zlatem, natáhl zlaté řetězy před svatyní a potáhl ji zlatem. 22Celý dům potáhl zlatem, úplně celý dům, i celý oltář, který patřil ke svatyni, potáhl zlatem. 23Udělal ve svatyni dva cheruby z olivového dřeva, deset loket vysoké. 24Pět loket bylo jedno křídlo cheruba a pět loket druhé křídlo cheruba, deset loket bylo od konců jednoho křídla na konec druhého křídla. 25Deset loket měl druhý cherub, oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar. 26Výška jednoho cheruba byla deset loket a tak i druhého cheruba. 27Cheruby dal doprostřed vnitřního domu. Cherubové rozprostírali křídla, takže se jedno křídlo dotýkalo jedné stěny a křídlo druhého cheruba se dotýkalo druhé stěny; jejich křídla se dotýkala uprostřed domu, křídlo křídla. 28I cheruby potáhl zlatem. 29Všechny stěny domu, zevnitř i zvenčí, dokola ozdobil vyřezávanými řezbami cherubů, palmových ozdob a rozvitých květů. 30I podlahu domu potáhl zlatem, uvnitř i vně. 31Do vchodu svatyně udělal dveře z olivového dřeva; pilíř a veřeje byly pětihranné. 32Obě křídla dveří byla z olivového dřeva. Na ně vyřezal řezby cherubů, palmových ozdob a rozvitých květů a potáhl je zlatem. Na cheruby a palmové ozdoby nechal zlato přibít. 33Totéž udělal pro dveře do chrámu — veřeje z olivového dřeva, ale čtyřhranné, 34a dvě křídla dveří z cypřišového dřeva. Dvě otočné části mělo jedno křídlo a dvě otočné části mělo druhé křídlo. 35Vyřezal na ně cheruby, palmové ozdoby a rozvité květy a potáhl zlatem patřičně přibitým na vyryté. 36Postavil vnitřní nádvoří ze tří řad tesaných kamenů a řady otesaných cedrových trámů. 37Základy Hospodinova domu byly položeny ve čtvrtém roce, v měsíci zívu 38a v jedenáctém roce, v měsíci búlu, což je osmý měsíc, dokončil dům se všemi jeho náležitostmi a vším uspořádáním. Stavěl ho sedm let.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: