Středa po 21. neděli v mezidobí A – Ex 2, 15b-22

Mojžíš však před faraonem utekl a pobýval v midjánské zemi, usadil se u jedné studny. 16Midjánský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, čerpaly vodu a naplnily napajedla, aby napojily ovce svého otce. 17Tu přišli pastýři a vyháněli je. Mojžíš vstal, pomohl jim a napojil ovce. 18Když přišly ke svému otci Reúelovi, zeptal se: Proč jste dnes přišly tak brzy? 19Odpověděly: Nějaký Egypťan nás vysvobodil od pastýřů a také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce. 20Nato se zeptal svých dcer: A kde je? Proč jenom jste tam toho muže zanechaly? Zavolejte ho, ať pojí chléb. 21Mojžíš byl ochoten u toho muže zůstat a on dal Mojžíšovi svou dceru Siporu za manželku. 22Ta porodila syna a Mojžíš mu dal jméno Geršóm, neboť řekl: Byl jsem hostem v cizí zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: