Středa po 20. neděli v mezidobí C – Iz 27, 1-13

1V onen den Hospodin svým tvrdým, velikým a mocným mečem navštíví livjátána, hada mrštného, a livjátána, hada zkrouceného, a zabije draka, který je v moři. 2V onen den hle: Překrásná vinice, opěvujte ji! 3Já, Hospodin, jsem její strážce, co chvíli ji budu zavlažovat; aby jí někdo neublížil, budu ji střežit v noci i ve dne. 4Zloba ve mně není. mi někdo dá k boji trní a bodláčí. Vkročím do toho a společně to zapálím. 5Nebo ať se chopí mé záštity a dojedná se mnou pokoj. se mnou dojedná pokoj. 6Přicházejí dny, kdy se zakoření Jákob, rozpučí a rozkvete Izrael a zaplní povrch světa ovocem. 7Zdalipak ho pobil tak, jak byl zcela pobit ten, kdo bil jeho? Zdalipak byl zavražděn tak, jak byli zavražděni ti, které zavraždil? 8Jejím zaplašením a vyhoštěním s ní povede při. Odklidil ji svým ostrým větrem v den východního větru. 9Protože jen takto bude usmířena Jákobova vina a to bude celé ovoce odstranění jeho hříchu, když všechny oltářní kameny roztříští jako vápenné kameny, takže neobstojí ašéry ani kadidlové oltáře. 10Ale opevněné město bude osamělé — sídliště vyklizené a zanechané jako pustina. Bude se tam pást tele, bude tam uléhat a spase jeho větve. 11Když uschnou jeho ratolesti, budou rozlámány. Přijdou ženy a spálí je. Vždyť ten lid nemá rozum. Proto se nad ním jeho Tvůrce neslituje a ten, který ho utvořil, se nesmiluje. 12I stane se v onen den, že Hospodin bude mlátit od proudu Řeky až k egyptskému potoku, a vy, synové Izraele, budete sbíráni jeden po druhém. 13I stane se v onen den, že se bude troubit na veliký beraní roh a přijdou hynoucí v asyrské zemi a zapuzení do egyptské země a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: