Středa po 20. neděli v mezidobí A – Mt 8, 1-13

1 Když sestoupil z hory, vydaly se za ním velké zástupy. 2A hle, přišel malomocný, klaněl se mu a říkal: „Pane, chceš-li, jsi mocen mne očistit.“ 3On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď očištěn.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. 4Ježíš mu řekl: „Hleď, abys o tom nikomu neřekl. Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal, jim na svědectví.“ 5 Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. 6 „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ 7Ježíš mu řekl: „Já přijdu a uzdravím ho.“ 8Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 9Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky; a řeknu-li tomuto: ‚Jdi‘, on jde; řeknu-li jinému: ‚Přijď‘, přijde; a řeknu-li svému otroku: ‚Udělej toto‘, pak to udělá.“ 10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali: „Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. 11Pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království Nebes; 12avšak synové království budou vyvrženi do nejzazší temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů.“ 13I řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a staň se ti, jak jsi uvěřil.“ A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: