Středa po 2. neděli velikonoční B – Ž 135

1Haleluja! Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi otroci, 2kteří stojíte v domě Hospodinově, v nádvořích domu našeho Boha! 3Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, opěvujte jeho jméno, neboť je líbezné! 4Vždyť Hospodin si vyvolil Jákoba, Izraele za své vlastnictví. 5Ano, vím, že Hospodin je velký — náš Pán je nade všechny bohy. 6Hospodin činí vše, co chce — na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. 7Přivádí mlhu od končin země, s deštěm působí i blesky, ze svých skladů vyvádí vítr. 8Egyptské prvorozené pobil od člověka až po dobytče. 9Seslal znamení a divy doprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho otroky. 10Vyhubil mnohé národy a pobil mocné krále — 11Síchona, krále emorejského, a Óga, krále bášanského, a všechna království Kenaanu 12a dal jejich zemi v dědictví, v dědictví Izraeli, svému lidu. 13Hospodine, tvé jméno je věčné! Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení! 14Vždyť Hospodin zjedná právo svému lidu a nad svými otroky pocítí lítost. 15Pohanské modlářské zpodobeniny jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 16Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, 17mají uši, a nenaslouchají. A v jejich ústech není dech. 18Ti, kdo je zhotovují, budou jako ony, všichni, kdo v ně doufají. 19Dome Izraelův, dobrořečte Hospodinu! Dome Áronův, dobrořečte Hospodinu! 20Dome Léviův, dobrořečte Hospodinu! Kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu! 21Požehnán buď Hospodin ze Sijónu — ten, jenž přebývá v Jeruzalémě. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: