Středa po 2. neděli velikonoční B – Mk 12, 18-27

18 Přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: 19„Učiteli, Mojžíš nám napsal, že zemře-li něčí bratr a zanechá ženu, ale nezanechá dítě, aby si tu ženu vzal za manželku jeho bratr a vzbudil svému bratru potomka. 20Bylo sedm bratrů. První si vzal ženu, zemřel a nezanechal potomka. 21I druhý si ji vzal, zemřel a nezanechal potomka; a třetí stejně tak. 22Těch sedm bratrů nezanechalo potomka; poslední ze všech zemřela i ta žena. 23 Když vstanou při vzkříšení z mrtvých, komu z nich ta žena bude patřit? Vždyť všech sedm ji mělo za ženu.“ 24Ježíš jim říkal: „Nebloudíte právě proto, že neznáte Písma ani Boží moc? 25Neboť když vstanou z mrtvých, nežení se ani se nevdávají, ale jsou jako andělé v nebesích. 26O mrtvých pak, že vstávají, jste nečetli v Mojžíšově knize, jak mu ‚u keře‘ Bůh řekl: ‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? 27Není Bohem mrtvých, ale žijících. Velmi bloudíte!“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: