Středa po 2. neděli velikonoční B – Iz 26, 1-15

1V onen den se bude v judské zemi zpívat tato píseň: Máme pevné město, Bůh připravil záchranu, hradby a val. 2Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. 3 Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. 4Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků. 5Vždyť sehnul obyvatele výšiny — město, které je vyvýšené, sníží, sníží je až k zemi, srazí je až do prachu; 6pošlape je noha, nohy chudého, kroky chudáků. 7Cestou spravedlivého je poctivost; ó, Přímý, ty budeš urovnávat stezku spravedlivého! 8Také na cestě tvých soudů, Hospodine, očekáváme na tebe; po tvém jménu a po tvém připomenutí touží naše duše. 9Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. 10Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět. 11Hospodine, tvá ruka je pozdvižena, ale oni to nevidí; uvidí a budou zahanbeni pro horlivost tvého lidu, nadto tvé protivníky stráví oheň. 12Hospodine, ty nám uchystáš pokoj; vždyť i všechna naše díla jsi udělal za nás. 13Hospodine, Bože náš, panovali nad námi páni jiní než ty; jen tvé jméno budeme připomínat. 14Mrtví neožijí, nebožtíci nevstanou; protože jsi je navštívil a vyhladil, ba zničil jsi každou památku na ně. 15 Rozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ a oslavil ses, daleko jsi vzdálil všechny hranice země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: