Středa po 2. neděli velikonoční A – Jon 2, 1-10

1Hospodin připravil velkou rybu, aby Jonáše spolkla, a Jonáš byl v břiše té ryby tři dny a tři noci. 2Tehdy se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, z břicha té ryby 3a řekl: Volal jsem ze svého soužení k Hospodinu, a odpověděl mi, z lůna podsvětí jsem křičel o pomoc, a uslyšel jsi můj hlas. 4Uvrhl jsi mě do hlubiny, doprostřed moří, obklopil mě proud, převalily se přese mne všechny tvé příboje a tvé vlny. 5Řekl jsem si: Byl jsem vyhnán od tvého zraku. Moci tak znovu hledět na tvůj svatý chrám! 6Voda mě obstoupila až k duši, obklopila mě hlubina, chaluha ovázala mou hlavu. 7Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory, ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. 8Když ve mně umdlévala má duše, rozpomínal jsem se na Hospodina, má modlitba pronikla k tobě do tvého svatého chrámu. 9 Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem, opouštějí svou věrnost. 10Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků; co jsem slíbil, splním. Záchrana je v Hospodinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: