Středa po 2. neděli v době postní C – L 13, 22-31

22Ježíš procházel městy a vesnicemi, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 23Kdosi mu řekl: „Pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni?“ On jim řekl: 24„Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. 25V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste.‘ 26Tehdy začnete říkat: ‚Jedli jsme před tebou i pili a na našich ulicích jsi učil.‘ 27A on vám řekne: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti!‘ 28Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. 29A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. 30A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“ 31Právě v tu hodinu přišli někteří farizeové a řekli mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože Herodes tě chce zabít.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: