Středa po 2. neděli v době postní B – Jr 30, 12-22

12Ano, toto praví Hospodin: Nevyléčitelná je tvoje zlomenina, těžká je tvoje rána. 13Není, kdo by vedl tvou právní při, není pro tebe uzdravení vředu ani zacelení rány. 14Všichni tvoji milenci na tebe zapomněli, nevyhledávají tě, protože jsem tě ranil ranou nepřítele, krutou kázní za množství tvých vin; tvých hříchů bylo bezpočtu. 15Co naříkáš nad svou zlomeninou? Tvá bolest je nevyléčitelná. Provedl jsem ti to za množství tvých vin a protože tvých hříchů bylo bezpočtu. 16Ale všichni, kteří tě požírají, budou pozřeni a všichni tvoji utlačovatelé, úplně všichni, půjdou do zajetí; ti, kteří tě plení, budou vypleněni a všechny, kdo na tobě kořistí, vydám za kořist. 17Vždyť ti přivedu uzdravení a ze tvých ran tě vyléčím, je Hospodinův výrok, protože tě nazvali Zapuzenou: To je Sijón, nikdo ho nevyhledává. 18Toto praví Hospodin: Hle, změním úděl stanů Jákobových a slituji se nad jeho příbytky; město bude zbudováno na svých ruinách a palác bude stát na svém místě. 19Bude odtamtud zaznívat píseň díků a hlas radujících se. Rozmnožím je a nebude jich ubývat; způsobím, že budou vážení a nebudou bezvýznamní. 20Jeho synové budou jako za dávnověku a jeho shromáždění bude trvale přede mnou; všechny jeho utiskovatele navštívím s trestem. 21Stane se, že jeho vznešený bude pocházet z něho samotného i jeho vládce vyjde z jeho středu. Přivedu ho blíž a přiblíží se ke mně. Vždyť kdo by nasadil svůj život, aby se ke mně přiblížil? je Hospodinův výrok. 22Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: