Středa po 2. neděli adventní C – L 7, 18-30

18O tom všem podali Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků 19a poslal je k Ježíšovi se slovy: „Ty jsi Ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného?“ 20Ti muži k němu přišli a řekli: „Jan Křtitel nás k tobě poslal se slovy: Ty jsi Ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného?“ 21V tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí, z trápení a od zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. 22A jim odpověděl: „Jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli: Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. 23A blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil.“ 24 Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi: „Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? 25Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí nádherné šaty a žijí v přepychu, jsou v královských palácích. 26Nebo co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka. 27To je ten, o němž je napsáno: ‚Hle, posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou.‘ 28Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší prorok než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v Božím království je větší než on. 29A všechen lid, který ho slyšel, i celníci uznali Boha za spravedlivého tím, že se dali pokřtít Janovým křtem. 30Farizeové a zákoníci odmítli Boží radu pro sebe, když se nedali od něho pokřtít.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: