Středa po 2. neděli adventní B – Mal 2,10 – 3,1

10Což nemáme všichni jednoho otce? Cožpak nás nestvořil jeden Bůh? Proč jednáme věrolomně jeden vůči druhému a znesvěcujeme smlouvu svých otců? 11Juda byl nevěrný, ohavnost se páchala v Izraeli i v Jeruzalémě, neboť Juda znesvětil Hospodinovu svatyni, kterou on miluje, když se oženil s dcerou cizího boha. 12Hospodin ať vyhladí ze stanů Jákobových každého, kdo to páchá, toho, kdo bdí, a toho, kdo odpovídá, i toho, kdo přináší přídavnou oběť Hospodinu zástupů. 13A ještě toto činíte: Zakrýváte Hospodinův oltář slzami, pláčem a nářkem, zatímco on již nehledí na přídavnou oběť, nepřijme ji od vás se zalíbením. 14A ptáte se: Proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž jsi byl nevěrný, ačkoliv ona je tvou družkou, ženou tvé smlouvy. 15 Ten, kdo má ostatek ducha, to nebude dělat. A co udělal ten jeden, když hledal potomka od Boha? Mějte se na pozoru ve svém duchu, vůči ženě svého mládí ať není nikdo nevěrný. 16Neboť nenávidím propuštění, praví Hospodin, Bůh Izraele, a toho, kdo přikrývá násilí na svém oděvu, praví Hospodin zástupů. Mějte se na pozoru ve svém duchu a nebuďte nevěrní. 17Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se: Čím ho unavujeme? Tím, že říkáte: Každý, kdo páchá zlo, je dobrý v Hospodinových očích, v takových on má zalíbení, anebo: Kde je spravedlivý Bůh? 1Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: