Středa po 2. neděli adventní A – Ž 21

2Hospodine, král se raduje ze tvé síly! A jak velice jásá nad tvým vítězstvím!   3Dal jsi mu touhu jeho srdce, prosbě jeho rtů jsi neodepřel.   4Vyšel jsi mu vstříc s požehnáním dobrých věcí a na hlavu jsi mu vložil korunu z ryzího zlata.   5Žádal tě o život a dal jsi mu jej, dlouhý život navěky a navždy.   6Díky tvému vítězství je jeho sláva velká, oděl jsi jej nádherou a důstojností.   7Učinil jsi jej navždy požehnáním, oblažuješ jej radostí ze své přítomnosti.   8Vždyť král doufá v Hospodina a pro milosrdenství Nejvyššího se nepohne.   9Tvá ruka najde všechny tvé nepřátele, tvá pravice najde ty, kdo tě nenávidí.   10Až se objevíš, učiníš je ohnivou pecí. Hospodin je ve svém hněvu pohltí, pozře je oheň.   11Jejich plod vyhladíš ze země a jejich símě ze synů lidských.   12Chystali ti sice zlé a kuli pikle, nic však nezmohou.   13Tětivy jim namíříš do tváře, a tak je přinutíš ukázat záda.   14Vyvyš se, Hospodine, ve své moci! Budeme zpívat a opěvovat tvé mocné činy!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: