Středa po 2. neděli adventní A – Gn 15, 1-18

1Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo: Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.   2Ale Abram řekl: Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Vždyť já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.   3Abram ještě řekl: Hle, nedal jsi mi potomka, a tak bude mým dědicem potomek mého domu.   4A hle, stalo se k němu Hospodinovo slovo: Ten nebude tvým dědicem, nýbrž ten, kdo vyjde ze tvých beder, bude tvým dědicem.   5Vyvedl ho ven a řekl: Jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat. A řekl mu: Tak bude tvé potomstvo.   6I uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost.   7A řekl mu: Já jsem Hospodin, který jsem tě vyvedl z chaldejského Úru, abych ti tuto zemi dal do vlastnictví.   8Odpověděl: Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?   9I řekl mu: Vezmi pro mne tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana a hrdličku s holoubětem.   10Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata, rozpůlil je a dal jednu jejich část naproti druhé. Ptáky nerozetnul.   11Dravci se slétali na mrtvoly, ale Abram je odháněl.   12A když zapadalo slunce, na Abrama padl hluboký spánek, a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota.   13A Hospodin Abramovi řekl: S jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich, a budou tam otročit a budou pokořováni čtyři sta let.   14Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velikým majetkem.   15A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji; budeš pohřben v dobrém stáří.   16Až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců.   17Pak zapadlo slunce a nastal soumrak, a hle, kouřící pec a ohnivá pochodeň, která prošla mezi těmi díly.   18V onen den Hospodin uzavřel s Abramem smlouvu slovy: Tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až k té veliké řece, řece Eufratu,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: