Středa po 19. neděli v mezidobí C – Iz 24, 14-23

14Ti pozvednou hlas a budou výskat, v Hospodinově vznešenosti budou jásat od západu. 15Proto na východě ctěte Hospodina, na mořském pobřeží jméno Hospodina, Boha Izraele! 16Od konce země jsme slyšeli zpěvy: Sláva Spravedlivému! Řekl jsem: Jsem zničen, jsem zničen, běda mi! Zrádci jednají zrádně. Zrádci jednají naprosto zrádně! 17Strach, propast a past na tebe, obyvateli země! 18I stane se, že kdo uteče před tou děsivou vřavou, spadne do propasti, a kdo vyleze z propasti, chytne se do pasti; protože se otevřely průduchy z výšin a otřásly se základy země. 19Země se zcela rozbila, země se úplně rozdělila, země se velice rozkolísala. 20Země se bude velmi potácet, jako opilec, bude se klátit jako strážní budka; těžce na ni dolehne její přestoupení. Padne a již nepovstane. 21I stane se v onen den, že Hospodin na výšině navštíví armádu výšiny a na zemi krále země. 22A budou sebráni do shromáždění vězňů do jámy a budou zavřeni ve vězení; po mnohých dnech budou navštíveni. 23Zastydí se měsíc a bude zahanbeno slunce, když bude Hospodin zástupů kralovat na hoře Sijón a v Jeruzalémě, a před jeho starci bude jeho sláva.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: