Středa po 19. neděli v mezidobí A – Gn 40, 1-23

1I stalo se po těch událostech, že se číšník egyptského krále a pekař prohřešili proti svému pánu, egyptskému králi. 2A farao se rozhněval na své dva dvorní úředníky, na vrchního číšníka a na vrchního pekaře, 3a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže, do věznice, kde byl vězněn Josef. 4Velitel tělesné stráže určil Josefa k nim, aby jim sloužil. Tak byli ve vazbě nějaký čas. 5Oba měli sen. Oba měli sen téže noci; sen každého měl svůj význam, sen číšníka i pekaře egyptského krále, kteří byli ve věznici vězněni. 6Když k nim Josef ráno přišel a uviděl je, hle, byli skleslí. 7Zeptal se tedy faraonových dvorních úředníků, kteří s ním byli ve vazbě v domě jeho pána: Proč jsou dnes vaše tváře tak skleslé? 8Odpověděli mu: Oba jsme měli sen a není, kdo by jej vyložil. Josef jim řekl: Což nenáleží výklad Bohu? Prosím, vyprávějte mi je. 9Tedy vrchní číšník vyprávěl Josefovi svůj sen a říkal mu: Ve svém snu jsem před sebou uviděl vinnou révu 10a na té révě tři ratolesti. Jakmile vypučela, vyrazily její květy a zrály její vinné hrozny. 11V ruce jsem měl faraonův pohár, bral jsem hrozny, vymačkal jsem je do faraonova poháru a podal jsem pohár faraonovi do ruky. 12Josef mu řekl: Toto je výklad snu. Tři ratolesti jsou tři dny. 13Během tří dnů farao povýší tvou hlavu a vrátí tě do tvého úřadu. A budeš podávat faraonův pohár do jeho ruky podle původního práva, když jsi byl jeho číšníkem. 14Jen si na mě vzpomeň, až se ti dobře povede, a prokaž mi, prosím, milosrdenství: zmiň se o mně faraonovi a nechej mě vyjít z tohoto domu. 15Vždyť jsem byl vskutku ukraden z hebrejské země a ani zde jsem se nedopustil ničeho, zač by mne měli vsadit do žaláře. 16Když vrchní pekař viděl, že vyložil sen dobře, řekl Josefovi: Také já jsem ve svém snu něco viděl: Hle, tři koše pečiva byly na mé hlavě. 17V nejhořejším koši bylo jídlo pro faraona — různé pekařské výtvory, a ptáci je jedli z koše na mé hlavě. 18Josef odpověděl slovy: Toto je výklad snu. Tři koše jsou tři dny. 19Během tří dnů farao povýší tvou hlavu od tebe a pověsí tě na dřevo. Ptáci z tebe budou jíst maso. 20Stalo se třetího dne — v den faraonových narozenin, že udělal hostinu všem svým otrokům a mezi svými otroky povýšil hlavu vrchního číšníka i hlavu vrchního pekaře. 21Vrchního číšníka navrátil do jeho úřadu, a podával pohár do faraonovy ruky, 22a vrchního pekaře pověsil, tak jak jim vyložil Josef. 23Vrchní číšník však na Josefa nepamatoval, ale zapomněl na něj.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: