Středa po 18. neděli v mezidobí C – Oz 14, 1-9

1Samaří ponese vinu, protože bylo vzpurné vůči svému Bohu. Padnou mečem, jejich děti budou rozdrceny, jejich těhotné ženy budou rozpárány. 2Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi klopýtl pro svoji vinu. 3Vezměte s sebou slova a navraťte se k Hospodinu! Řekněte mu: Sejmi celou vinu, přijmi naši řeč a my ti odplatíme býčky svých rtů. 4Asýrie nás nezachrání, nepojedeme na koních; nebudeme říkat už dílu svých rukou: Náš Bože! V tobě nalezne sirotek slitování. 5Vyléčím jejich odvrácení, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se odvrátil od Izraele. 6Budu pro Izrael jako rosa; pokvete jako lilie, zapustí své kořeny jako libanonský cedr. 7Jeho ratolesti se rozrostou, jeho nádhera bude jako nádhera olivy, jeho vůně jako vůně libanonského cedru. 8Obyvatelé se navrátí do jeho stínu, znovu budou pěstovat obilí, pokvetou jako réva, jejíž jméno bude slavné jako jméno libanonského vína. 9Efrajim řekne: K čemu jsou mi ještě modlářské zpodobeniny? To já jsem mu odpověděl a dohlížel jsem na něj. Jsem jako zelený cypřiš, ode mě pochází tvé ovoce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: