Středa po 18. neděli v mezidobí B – Mk 8, 1-10

1 Když tam byl v těch dnech opět veliký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: 2„Jsem hluboce pohnut nad zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. 3A propustím-li je hladové domů, zemdlí na cestě; a někteří z nich přišli zdaleka.“ 4Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by někdo mohl zde v pustině získat tolik chleba, aby nasytil tyto lidi?“ 5Ptal se jich: „Kolik máte chlebů?“ Oni řekli: „Sedm.“ 6 Nařídil zástupu posadit se na zem. Vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, rozlámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; i předložili je zástupu. 7Měli i několik rybiček; požehnal je a řekl, aby i tyto předkládali. 8Pojedli a nasytili se a sebrali toho, co přebývalo, sedm košů úlomků. 9 Těch, kteří jedli, bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil. 10A hned vstoupil se svými učedníky na loď a přišel do oblastí Dalmanuthy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: