Středa po 17. neděli v mezidobí C – Ž 44

2Bože, na vlastní uši jsme slýchávali, naši otcové nám vyprávěli o skutcích, které jsi vykonal za jejich dnů, za dnů dávnověkých. 3Ty jsi svou rukou vyhnal pohany a je jsi zasadil, zlomil jsi národy a vyhnal jsi je. 4Zemi však neobsadili díky svému meči, nezachránila je jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvá paže a světlo tvé tváře, protože jsi v nich našel zalíbení. 5Ty jsi můj král, Bože. Přikaž vítězství pro Jákoba! 6S tebou jsme nabrali na rohy své protivníky, ve tvém jménu jsme pošlapali ty, kdo proti nám povstali. 7Proto se nespoléhám na svůj luk; můj meč mě nezachrání. 8Neboť ty jsi nás zachránil před našimi protivníky a zahanbil jsi ty, kdo nás nenáviděli. 9Bohem se chlubíme každý den; navěky budeme vzdávat chválu tvému jménu. 10Avšak odvrhl jsi nás a vystavil jsi nás hanbě; nevycházíš s naší armádou. 11Před protivníkem nás obracíš nazpět a ti, kdo nás nenávidí, nás poplenili. 12Vydáváš nás jak ovce k sežrání a rozptýlil jsi nás mezi pohany. 13Prodal jsi svůj lid lacino, nepožadoval jsi za něj dobrou cenu. 14Vystavil jsi nás potupě našich sousedů, posměchu a pošklebkům našeho okolí. 15Učinil jsi nás pořekadlem mezi pohany, národy nad námi potřásají hlavou. 16Každý den mám před sebou svou potupu; hanba mi zakrývá tvář, 17a to kvůli tomu, kdo hanobí a ostouzí, kvůli nepříteli a tomu, kdo se mstí. 18To vše na nás přišlo, ač jsme na tebe nezapomněli a tvou smlouvu jsme nezradili. 19Naše srdce se nestáhlo zpět, naše kroky neuhnuly z tvé stezky. 20Přestože jsi nás zdeptal v kraji šakalů a přikryl jsi nás nejhlubší tmou. 21Pokud bychom zapomněli na jméno svého Boha, pokud bychom vztáhli dlaně k bohu cizímu, 22zdali by na to Bůh nepřišel? On přece zná tajnosti srdce! 23A přece jsme kvůli tobě denně vražděni, považují nás za ovce na porážku. 24Vzbuď se, Panovníku, proč spíš? Probuď se a neodvrhni nás navždy! 25Proč skrýváš svou tvář? Zapomínáš na naše soužení a útisk? 26Vždyť naše duše klesla v prach; naše nitro je přitištěno k zemi. 27Povstaň nám na pomoc, vykup nás pro své milosrdenství!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: