Středa po 17. neděli v mezidobí A – Gn 46,2 – 47,12

2Tu Bůh k Izraelovi v nočním vidění promluvil: Jákobe, Jákobe! On odpověděl: Tady jsem. 3Bůh řekl: Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, protože tam z tebe učiním velký národ. 4Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě jistě zase vyvedu. A Josef položí ruku na tvé oči. 5Jákob se tedy z Beer-šeby zvedl a Izraelovi synové naložili svého otce Jákoba, své malé děti a své ženy na vozy, které pro ně farao poslal. 6Vzali také svá stáda a svůj majetek, jejž nabyli v kenaanské zemi, a vešli do Egypta, Jákob a všechno jeho potomstvo s ním. 7Své syny a syny svých synů i své dcery a dcery svých synů — všechno své potomstvo přivedl s sebou do Egypta. 8Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta: Jákob a jeho synové: Jákobův prvorozený Rúben 9a Rúbenovi synové Chanók, Palú, Chesrón a Karmí. 10Šimeónovi synové: Jemúel, Jamín a Óhad, Jakín, Sóchar a Šaúl, syn Kenaanky. 11Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí. 12Judovi synové: Ér, Ónan a Šela, Peres a Zerach; Ér a Ónan však zemřeli v kenaanské zemi. Synové Peresovi byli Chesrón a Chámul. 13Isacharovi synové: Tóla, Púva, Jób a Šimrón. 14Zabulónovi synové: Sered, Elón a Jachleel. 15To jsou synové Ley, které porodila Jákobovi v Paddan-aramu, a také jeho dceru Dínu. Všech jeho synů a dcer bylo třicet tři. 16Gádovi synové: Sifjón a Chagí, Šúni a Esbón, Éri, Aródi a Aréli. 17Ašerovi synové: Jimna a Jišva, Jišví a Bería a jejich sestra Serach. Beríovi synové byli Cheber a Malkíel. 18To jsou synové Zilpy, kterou dal Lában své dceři Lee. Porodila je Jákobovi, šestnáct duší. 19Synové Jákobovy ženy Ráchel: Josef a Benjamín. 20Josefovi se v egyptské zemi narodil Manases a Efrajim, které mu porodila Asenat, dcera Potífery, kněze z Ónu. 21A Benjamínovi synové: Bela, Beker a Ašbel, Géra a Naamán, Échi a Róš, Mupím, Chupím a Ard. 22To jsou synové Ráchelini, kteří se narodili Jákobovi; celkem čtrnáct duší. 23Synové Danovi: Chúšim. 24Neftalího synové: Jachseel, Gúní, Jeser a Šilem. 25To jsou synové Bilhy, kterou dal Lában své dceři Ráchel; porodila je Jákobovi, celkem sedm duší. 26Všech, kdo přišli s Jákobem do Egypta, kteří pocházeli z jeho beder, kromě žen Jákobových synů, bylo celkem šedesát šest duší. 27A Josefovi synové, kteří se mu narodili v Egyptě, byli dva, tedy všech duší Jákobova domu, které vstoupily do Egypta, bylo sedmdesát. 28Jákob poslal před sebou k Josefovi Judu, aby mu ukazoval cestu do Gošenu. Když vešli do země Gošenu, 29Josef zapřáhl svůj vůz a vyrazil do Gošenu naproti svému otci Izraelovi. Když se mu ukázal, padl mu kolem krku a dlouho na jeho šíji plakal. 30Izrael řekl Josefovi: Teď můžu zemřít, potom, co jsem viděl tvoji tvář, protože jsi dosud živ. 31Josef pak řekl svým bratrům a rodině svého otce: Půjdu to oznámit faraonovi. Řeknu mu: Moji bratři a rodina mého otce, kteří byli v kenaanské zemi, přišli ke mně. 32Ti muži jsou pastýři ovcí, jsou to lidé zabývající se dobytkem. Přivedli své ovce a skot a všechno, co mají. 33A když vás farao zavolá a zeptá se, jaké je vaše zaměstnání, 34řeknete: Tvoji otroci jsou od svého mládí až dosud lidé zabývající se dobytkem, my i naši otcové, to abyste mohli zůstat v zemi Gošenu. Všichni pastýři ovcí jsou totiž Egypťanům odporní. 1Josef pak šel a oznámil faraonovi: Můj otec a bratři se svým bravem a skotem a vším, co mají, přišli z kenaanské země a jsou v zemi Gošenu. 2Vzal pět mužů ze svých bratrů a postavil je před faraona. 3Farao jeho bratrům řekl: Jaké je vaše zaměstnání? Odpověděli faraonovi: Tvoji otroci jsou pastýři ovcí, my i naši otcové. 4A řekli faraonovi: Přišli jsme, abychom jako cizinci pobývali v zemi, protože v kenaanské zemi je tíživý hlad a není pastva pro ovce tvých otroků. Nuže dovol, aby tvoji otroci pobývali v zemi Gošenu. 5Farao řekl Josefovi: Tvůj otec a tvoji bratři přišli k tobě. 6Egyptská země je před tebou. Svého otce a své bratry usídli v nejlepší zemi. Mohou bydlet v zemi Gošenu. A jestli znáš mezi nimi zdatné muže, ustanov je správci nad mým dobytkem. 7Pak Josef přivedl svého otce Jákoba, postavil ho před faraona a Jákob faraonovi požehnal. 8Farao Jákobovi řekl: Kolik je let tvého života? 9Jákob faraonovi odpověděl: Času mého putování bylo sto třicet let. Nemnohá a zlá byla léta mého života a nedosahují let života mých otců v čase jejich putování. 10Pak Jákob faraonovi požehnal a odešel z faraonovy přítomnosti. 11Josef usídlil svého otce a své bratry a dal jim v egyptské zemi do vlastnictví půdu v nejlepší části země, v zemi Ramesesu, tak jak farao přikázal. 12A Josef zásoboval svého otce, bratry a celý dům svého otce potravou podle jejich počtu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: