Středa po 16. neděli v mezidobí C – J 6, 41-51

41Židé proti Ježíšovi reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe‘ 42a říkali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? My známe jeho otce i matku. Jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘?“ 43Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou. 44Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 45V Prorocích je napsáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke mně. 46Ne že by někdo Otce viděl, kromě toho, kdo je od Boha; ten viděl Otce. 47Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. 48Já jsem chléb života. 49Vaši otcové jedli v pustině manu, a zemřeli. 50Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. 51Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: