Středa po 16. neděli v mezidobí A – Gn 35, 16-29

16Pak odtáhli z Bét-elu. Byl to ještě kus cesty do Efraty, když Ráchel začala rodit. Měla velmi těžký porod. 17V nejtěžší chvíli jejího porodu jí porodní bába řekla: Neboj se, protože máš zase syna. 18Když její duše vycházela — neboť umírala — dala mu jméno Ben-óni, ale otec ho nazval Benjamín. 19Ráchel zemřela a byla pohřbena u cesty do Efraty, což je Betlém. 20Jákob nad jejím hrobem postavil pamětní sloup. To je pamětní sloup Ráchelina hrobu až dodnes. 21Pak Izrael odtáhl a postavil svůj stan za Migdal-ederem. 22Stalo se, když Izrael přebýval v oné zemi, že Rúben šel a spal s Bilhou, konkubínou svého otce, a Izrael se to doslechl. Jákobových synů bylo dvanáct: 23Synové Ley: Jákobův prvorozený Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón. 24Synové Ráchel: Josef a Benjamín. 25Synové Rácheliny služky Bilhy: Dan a Neftalí. 26A synové Leiny služky Zilpy: Gád a Ašer. Toto jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Paddan-aramu. 27Pak Jákob přišel ke svému otci Izákovi do Mamre do Kirjat-arby, což je Chebrón, kde pobývali Abraham i Izák. 28Izákovi bylo sto osmdesát let. 29I dokonal Izák a zemřel a byl připojen ke svému lidu, starý a sytý dnů. Jeho synové Ezau a Jákob ho pohřbili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: