Středa po 15. neděli v mezidobí B – Ž 68, 24-35

23Panovník praví: Vyvedu své z Bášanu, vyvedu je i z hlubin moře. 24Proto je tvá noha srazí v krvi, i jazyk tvých psů bude mít z nepřátel svůj podíl. 25Viděli tvůj průvod, Bože, průvody mého Boha, mého krále, do svatyně. 26Vepředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, uprostřed dívky s bubínky. 27Vy z pramene izraelského, dobrořečte Bohu Hospodinu ve shromážděních! 28Je tam malý Benjamín, který panoval, dále velitelé judští se svými oddíly, velitelé Zabulóna a Neftalího. 29 Tvůj Bůh ti přikázal, abys byl silný. Potvrď, Bože, to, co pro nás děláš, 30ze svého chrámu nad Jeruzalémem. Tobě budou králové přinášet dary. 31Okřikni zvěř v rákosí, stádo býků mezi telaty, národy, které se snižují kvůli kousku stříbra, rozpraš národy, které mají zálibu v boji! 32Přijdou vyslanci z Egypta, Kúš vztáhne ruce k Bohu. 33Království země, zpívejte Bohu! Opěvujte Panovníka — Sela — 34jezdícího po nebesích, po nebi dávnověkém. Hle, vydává hlas, hlas přesilný. 35Předejte Bohu moc! Jeho velebnost je nad Izraelem a jeho moc sahá k oblakům.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: