Středa po 15. neděli v mezidobí A – Ab 15-21

15Hospodinův den je blízko pro všechny národy. Jak jsi činil ty, tak bude učiněno tobě, to, co jsi vykonal, se vrátí na tvou hlavu. 16Jako jste pili na mé svaté hoře, tak budou pít všechny národy ustavičně. Budou pít a hltat, a budou, jako by nikdy nebyly. 17Ale na hoře Sijón bude útočiště a bude svatá. Dům Jákobův bude vlastnit své vlastnictví. 18Dům Jákobův bude ohněm, dům Josefův plamenem, dům Ezauův strništěm, zapálí jej a stráví ho. Nikdo z domu Ezauova nevyvázne, neboť Hospodin promluvil. 19Lid Negebu bude vlastnit Ezauovu horu, lid z Šefely pelištejskou zemi, budou vlastnit též Efrajimovo území a samařské území a Benjamín bude vlastnit Gileád. 20Vyhnanci z tohoto vojska synů izraelských budou vlastnit kenaanskou zemi až do Sarepty a vyhnanci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefaradu, budou vlastnit města Negebu. 21Zachránci vystoupí na horu Sijón, aby soudili Ezauovu horu. A království bude patřit Hospodinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: