Středa po 14. neděli v mezidobí B – 2 Sa 5, 17-25

17Když se Pelištejci doslechli, že Davida pomazali za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. Když se to David doslechl, sestoupil do pevnosti. 18Pelištejci přitáhli a rozložili se v údolí Refájců. 19David se doptával Hospodina: Mám vytáhnout proti Pelištejcům? Vydáš je do mé ruky? Hospodin Davidovi odpověděl: Vytáhni, neboť jistě vydám Pelištejce do tvé ruky. 20David přišel do Baal-perasímu a pobil je tam. Řekl: Hospodin protrhl mé nepřátele přede mnou, jako voda protrhuje hráz. Proto pojmenoval to místo Baal-perasím. 21Zanechali tam své modlářské zpodobeniny a David se svými muži je odnesli. 22Pelištejci znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refájců. 23David se doptával Hospodina. Ten řekl: Netáhni. Obejdi je zezadu a přitáhni k nim směrem od balzámovníků. 24I stane se, až uslyšíš zvuk pochodování ve vrcholcích balzámovníků, tehdy jednej rozhodně, protože tehdy vytáhne Hospodin před tebou, aby pobil pelištejské vojsko. 25David učinil tak, jak mu Hospodin přikázal, a pobíjel Pelištejce od Geby až do Gezeru.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: