Středa po 13. neděli v mezidobí B – Ž 18, 1-6.45-50

2Řekl: Vroucně tě miluji, Hospodine, moje sílo. 3Hospodin je má skála, má tvrz, můj vysvoboditel. Můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště; je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. 4Volal jsem k Hospodinu, jenž je chvályhodný, a byl jsem zachráněn od svých nepřátel. 5Omotaly mě provazy smrti, zachvátily mě proudy Beliálovy. 6Ovinuly mě provazy podsvětí, v ústrety mi vyšly léčky smrti. 7V tísni jsem volal k Hospodinu, křičel jsem ke svému Bohu. Ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik před ním pronikl k jeho uším. 46Cizinci zvadnou a v děsu vyjdou ze svých pevností. 47Živ je Hospodin! Požehnaná je moje skála! Ať je vyvýšen Bůh, má spása! 48Bůh mi dává vykonat pomstu a podrobuje mi národy. 49Vysvobozuje mě od mého nepřítele, ano, vyvyšuješ mě nad mé protivníky, zachráníš mě před násilníkem. 50Proto ti budu vzdávat chválu mezi národy, Hospodine, a budu opěvovat tvé jméno,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: