Středa po 13. neděli v mezidobí B – 1 Pa 10, 1-14

1Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelci před Pelištejci utíkali a padali pobiti v pohoří Gilbóa. 2Pelištejci stíhali Saula a jeho syny. Pak zabili Pelištejci Jónatana, Abínádaba a Malkíšúu, Saulovy syny. 3Bitva těžce dolehla na Saula. Našli ho lukostřelci a svíjel se bolestí, protože ho postřelili. 4Saul řekl svému zbrojnošovi: Vytáhni svůj meč a probodni mě s ním. Jinak přijdou ti neobřezanci a budou se mi posmívat. Ale zbrojnoš nechtěl, protože se hrozně bál. Saul tedy vzal meč a padl na něj. 5Když viděl zbrojnoš, že Saul je mrtev, také on padl na meč a zemřel. 6Tak zemřel Saul i jeho tři synové, všichni z jeho domu zemřeli společně. 7Když Izraelci, kteří byli v údolí, viděli, že utekli a že Saul i jeho synové zemřeli, opustili svá města a utekli. Pelištejci přišli a bydleli v nich. 8Příštího dne se stalo, že přišli Pelištejci, aby rabovali pobité. Našli Saula a jeho syny padlé v pohoří Gilbóa. 9Svlékli ho, odnesli jeho hlavu a jeho zbroj a poslali kolovat po pelištejské zemi, aby přinášeli novinu svým modlářským zpodobeninám a lidu. 10Jeho zbroj uložili v domě svého boha a jeho lebku připevnili v Dágonově domě. 11Když se všichni obyvatelé Jábeše v Gileádu doslechli o všem, co provedli Pelištejci Saulovi, 12všichni bojovníci povstali, odnesli tělo Saulovo i těla jeho synů, přinesli je do Jábeše a pohřbili jejich kosti pod terebintem v Jábeši. 13Saul zemřel pro svou věrolomnost, když se zpronevěřil Hospodinu, Hospodinovu slovu, které nezachoval, a také se doptával ducha zemřelého, aby se dotázal na radu, 14a nedotazoval se Hospodina. On ho usmrtil a přenesl království na Davida, syna Jišajova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: