Středa po 11. neděli v mezidobí B – Ž 53

2Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají špatnosti. Není, kdo by činil dobro. 3Bůh shlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá Boha. 4Všichni společně odpadli, jsou zvrácení. Není, kdo by činil dobro, není ani jednoho. 5Opravdu tomu nerozumějí činitelé nepravosti, kteří pojídají můj lid, jako by jedli chléb, a kteří k Bohu nevolají? 6Jednou se budou třást strachem, jaký ještě nebyl. Vždyť Bůh rozmetal kosti těch, kdo obléhali. Zahanbils je, neboť Bůh je zavrhl. 7Kéž by byla Izraeli dána ze Sijónu spása! Až Bůh změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se bude radovat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: