Středa po 11. neděli v mezidobí A – Neh 9, 1-8

1Dvacátého čtvrtého dne [v1] toho měsíce se synové Izraele shromáždili (v postu,) [t2] žíněných rouchách [a](na svých hlavách měli prsť.) [t3] 2Potomstvo Izraele se oddělilo [a] od všech cizích obyvatel. Stáli [b] a vyznávali [c] své hříchy a viny svých otců. [d] 3Povstávali na svých místech a čtvrtinu [v4] dne četli [t5] z knihy zákona Hospodina, svého Boha, a další čtvrtinu vyznávali [a] a klaněli se Hospodinu, svému Bohu. 4Potom Jéšua, Baní, [t6] Kadmíel, Šebanjáš, Buní, Šerebjáš, Baní a Kenaní vystoupili na stupínek lévitů a hlasitě [t7] volali k Hospodinu, svému Bohu. 5Lévité Jéšua, Kadmíel, Baní, Chašabnejáš, Šerebjáš, Hódijáš, Šebanjáš, Petachjáš řekli: Povstaňte, dobrořečte [a] Hospodinu, svému Bohu, od věků až navěky! dobrořečí tvému slavnému jménu, které je vyvýšeno nad každé dobrořečení a chválu. 6Ty jediný [a] jsi Hospodin. Ty jsi učinil nebesa, nebesa nebes [b] i všechen jejich zástup, zemi i všechno, co je na ní, moře [c] i všechno, co je v nich. [d] Ty oživuješ [e] všechno, tobě se klanějí [f] nebeské zástupy. [g] 7Ty jsi Hospodin, Bůh, který vyvolil Abrama, vyvedl ho z chaldejského Úru [a] a změnil mu jméno na Abraham. [b] 8Shledal jsi jeho srdce věrným [a] před sebou a uzavřel jsi s ním smlouvu, že mu dáš zemi Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Jebúsejců a Girgašejců, [b] že ji dáš jeho potomstvu; a naplnil [c] jsi svá slova, protože jsi spravedlivý. [d]

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: