Středa po 11. neděli v mezidobí A – L 6, 12-19

12Stalo [a] se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. [b] A celou noc strávil v modlitbě Boží. [t7] 13Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich dvanáct, [a] které také pojmenoval apoštoly: [b] 14Šimona, jemuž dal také jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, 15Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, 16Judu Jakubova a Judu Iškariotského, jenž se stal zrádcem. [a] 17Sestoupil [a] s nimi dolů [b] a na rovině se zastavil; a s ním veliký zástup [c] jeho učedníků a veliké množství lidu z celého Judska a Jeruzaléma i od pobřeží Týru [d] a Sidónu; 18ti všichni přišli, aby ho uslyšeli a aby byli uzdraveni ze svých nemocí. I ti, kteří byli trápeni [a] od nečistých duchů, byli uzdravováni. 19A celý zástup se ho snažil dotýkat, [a] protože od něho vycházela moc [b] a všechny uzdravovala.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: