Středa po 1. neděli v době postní C – L 21,34 – 22,6

(Ježíš řekl učedníkům:) 34„Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle 35jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. 36Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka.“ 37Ve dne učil v chrámě, ale v noci vycházel a zůstával na hoře zvané Olivová. 38A všechen lid k němu časně zrána přicházel, aby ho v chrámě poslouchal. 1Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce. 2Velekněží a učitelé Zákona hledali způsob, jak by ho odstranili, báli se však lidu. 3Tu Satan vstoupil do Judy, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti. 4Odešel a promluvil s velekněžími a veliteli chrámové stráže, jak by jim ho vydal. 5Oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. 6Juda souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal někde stranou od zástupu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: