Středa po 1. neděli adventní C – Iz 1, 24-31

24Proto je výrok Panovníka, Hospodina zástupů, Mocného Izraele: Běda! Potěším se na svých protivnících a pomstím se na svých nepřátelích. 25Obrátím svou ruku proti tobě a tvé strusky očistím jako louhem. Odstraním veškeré tvé příměsi. 26A obnovím tvé soudce jako na počátku a tvé rádce jako zprvu. Potom tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným. 27 Soudem bude vykoupen Sijón a ti, kdo se v něm obrátí, budou vykoupeni spravedlností. 28Zkáza vzpurných a hříšníků bude společná; ti, kdo opouštějí Hospodina, pominou. 29Neboť budou zahanbeni kvůli dubům, jichž jste byli žádostiví, budete se stydět kvůli zahradám, jež jste zvolili. 30Protože budete jako dub, jehož listí padá, a jako zahrada, která vodu nemá. 31A silný se stane koudelí a jeho skutek jiskrou. Vzplane to obojí spolu a nebude, kdo by to uhasil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: