Středa po 1. neděli adventní B – Mi 5, 1-5a

1A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. 2Proto je vydá až do času, kdy rodička porodí. Pak se zbytek jeho bratří navrátí k synům Izraele. 3Bude stát a pást své stádo v Hospodinově síle, ve vznešenosti jména Hospodina, svého Boha. A budou pobývat v bezpečí, protože bude veliký až do končin země. 4A on bude pokoj. Když přitáhne Asýrie do naší země, když vstoupí do našich pevností, ustanovíme proti ní sedm pastýřů, osm vazalů lidí. 5Bude pást asyrskou zemi mečem, zemi Nimrodovu v jejích branách. On nás vysvobodí od Asýrie, až přitáhne do naší země, až vstoupí na naše území.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: