Středa po 1. neděli adventní A – Mt 24, 23-35

23Tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo: ‚Je zde!‘, nevěřte.   24Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené.   25Hle, všechno jsem vám řekl předem.   26Řeknou-li vám tedy: ‚Hle, je v pustině‘, nevycházejte; ‚hle, v úkrytech ‘, nevěřte!   27Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.   28Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí supi.“   29„Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou.   30Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.   31A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.“   32„Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko.   33Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko, přede dveřmi.   34Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane.   35Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: