Sobota před Trojicí B – Iz 5, 15-24

15 Shrbí se člověk a ponížen bude muž a oči povýšené budou sníženy, 16Hospodin zástupů bude vyvýšen v soudu a svatý Bůh bude posvěcen v spravedlnosti. 17Beránci se budou pást jako na svých pastvinách a pustiny po vykrmených kusech budou spásat příchozí. 18Běda těm, kdo táhnou vinu provazy klamu a jako popruhem u vozu hřích, 19kteří říkají: si pospíší, uspíší své dílo, abychom viděli, ať se přiblíží a naplní plán Svatého Izraele, abychom to poznali! 20Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. 21Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a před sebou samými rozumní! 22Běda hrdinům v pití vína a mužům udatným v řezání piva, 23těm, kdo kvůli daru ospravedlňují ničemu a spravedlivým jejich spravedlnost upírají! 24Proto jako jazyk ohně požírá strniště a suchá tráva v plamenu klesne, tak jejich kořen shnije a jejich květ odlétne jako prach, protože pohrdli zákonem Hospodina zástupů a řeč Svatého Izraele znevážili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: