Sobota před Letnicemi C – L 1, 5-17

5Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl ženu z dcer Áronových a její jméno bylo Alžběta. 6Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Pánových příkazů a ustanovení. 7Neměli však dítě, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. 8Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu 9podle zvyku kněžského úřadu, připadlo na něj losem, aby vešel do Pánovy svatyně a obětoval kadidlo. 10A v hodinu obětování kadidla se celé shromáždění lidu modlilo venku. 11Tu se mu ukázal Pánův anděl, stojící po pravé straně oltáře pro obětování kadidla. 12Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. 13Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 14A budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. 15Neboť bude veliký před Pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. 16A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu. 17A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: