Sobota před Křtem Páně A – Sk 9, 19b-31

19Pak přijal pokrm a posilnil se. Několik dní byl s učedníky v Damašku   20a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je Syn Boží.   21Všichni, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali: „Není to ten, který ničil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají toto jméno? I sem přišel jen proto, aby je spoutané odvedl k velekněžím!“   22Ale Saul působil stále mocněji a svými důkazy, že tento Ježíš je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku.   23Když to trvalo už dost dlouho, rozhodli se Židé, že ho zabijí.   24Saul se však o jejich úkladech dověděl. Ve dne v noci pečlivě hlídali i brány, aby ho mohli zabít.   25Učedníci ho však v noci vzali, vysadili ho otvorem ve zdi a spustili v koši dolů.   26Když přišel do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům; ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem.   27Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl Pána a že k němu mluvil a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu.   28A byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v Pánově jménu.   29Mluvil také s Helénisty a přel se s nimi, ale oni se ho pokoušeli zabít.   30Když se to bratři dozvěděli, odvedli jej dolů do Cesareje a vyslali do Tarsu.   31A shromáždění v celém Judsku, Galileji a Samaří měla pokoj a budovala se; chodila v Pánově bázni a v povzbuzování Ducha Svatého, a tak vzrůstal jejich počet.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: