Sobota před Křtem Páně A – 1 S 7, 3-17

3Samuel řekl celému domu izraelskému: Jestliže se celým svým srdcem navracíte k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a aštarty. Připravte své srdce pro Hospodina, služte jemu samotnému a vysvobodí vás z ruky Pelištejců.   4Nato synové Izraele odstranili baaly a aštarty a sloužili Hospodinu samotnému.   5Samuel řekl: Shromážděte celý Izrael do Mispy. Budu se za vás modlit k Hospodinu.   6Shromáždili se do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Postili se v ten den a říkali tam: Zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil syny Izraele v Mispě.   7Když Pelištejci uslyšeli, že se synové Izraele shromáždili do Mispy, vytáhla pelištejská knížata proti Izraeli. Když to synové Izraele uslyšeli, báli se Pelištejců.   8Synové Izraele řekli Samuelovi: Nepřestávej za nás volat o pomoc k Hospodinu, našemu Bohu, aby nás zachránil z ruky Pelištejců.   9Samuel vzal jedno jehně sající mléko a přinesl ho jako dokonalou zápalnou oběť Hospodinu. Pak Samuel volal o pomoc k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl.   10Stalo se, že když Samuel přinesl zápalnou oběť, Pelištejci se blížili do boje proti Izraeli. Hospodin však v onen den hlasitě zahřměl proti Pelištejcům, přivedl je do zmatku a byli od Izraele poraženi.   11Izraelští muži vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až pod Bét-kar.   12Samuel pak vzal jeden kámen, položil ho mezi Mispu a Šén a pojmenoval jej Eben-ezer — Kámen pomoci. Řekl: Až potud nám Hospodin pomáhal.   13Pelištejci byli pokořeni a nadále už nevcházeli na izraelské území. Hospodinova ruka dopadala na Pelištejce po všechny Samuelovy dny.   14Města, která Pelištejci vzali od Izraele, se navrátila zpět Izraeli, od Ekrónu až po Gat. I jejich okolní území Izrael vysvobodil z ruky Pelištejců. Rovněž byl pokoj mezi Izraelem a Emorejci.   15A Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života.   16Rok co rok chodíval na okružní cestu do Bét-elu, do Gilgálu a do Mispy a na všech těchto místech soudil Izrael.   17Pak se navracel do Rámy, neboť tam byl jeho dům; i tam soudil Izrael. Postavil tam také oltář Hospodinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: