Sobota před 9. nedělí v mezidobí B – 1 Sa 2, 1-10

1 Chana se takto modlila: Mé srdce se veselí z  Hospodina, můj roh se pozvedá dík Hospodinu, má ústa se otevírají dokořán na mé nepřátele, neboť se raduji ze tvé záchrany.2 Nikdo ne svatý jako Hospodin, ano ne kromě tebe, (není taková skála) jako náš Bůh.3 (Nemnožte povýšená slova,) drzost ať nevyjde z vašich úst, vždyť Hospodin je Bohem poznání, (on zvažuje) činy. 4 Luky hrdinů jsou zlomeny, ale ti, kdo klopýtali, se přepásali udatností. 5 (Ti, kdo byli nasyceni,) jsou najati za pokrm, ti, kdo byli hladoví, přestali hladovět. Dokonce neplodná posedmé rodí, a ta, která měla mnoho synů, vadne.6 Hospodin usmrcuje i oživuje, přivádí do podsvětí i vyvádí z něj.7 Hospodin činí chudým i zbohacuje, ponižuje i povyšuje.8 Pozvedá chudého z prachu, vytahuje nuzného ze smetiště, aby je posadil se šlechtici a dal jim do dědictví (slavný trůn.) Neboť Hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět. 9 Chrání nohy svých věrných, ale ničemové zahynou v temnotě, neboť člověk nezvítězí vlastní silou. 10 (Ti, kdo vedou při s Hospodinem,) budou otřeseni, zahřmí proti nim (z nebes,) Hospodin bude soudit končiny země, dá sílu svému králi a vyvýší roh svého pomazaného.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: