Sobota před 8. nedělí po Zjevení Páně A – Iz 31, 1-9

1Běda těm, kdo sestupují do Egypta pro pomoc a opírají se o koně. Spoléhají na vozbu, že je početná, a na koně, že (jsou velice zdatní,) avšak ke Svatému Izraele nevzhlížejí a Hospodina se nedotazují. 2Také on je moudrý, přivede zlo a svá slova nevezme zpět. Povstane proti domu zločinců i proti pomoci pachatelů zla. 3Egypťané jsou lidé, a ne Bůh, jejich koně jsou maso, a ne duch. Hospodin vztáhne ruku, a klopýtne pomocník a padne ten, kdo pomoc očekává, a všichni společně zajdou. 4Neboť toto mi řekl Hospodin: Tak jako lev či mladý lev mručí nad svou kořistí a neděsí se hlasu spousty pastýřů, kteří byli svoláni proti němu, před jejich halasem se nekrčí, tak Hospodin zástupů sestoupí, aby bojoval na hoře Sijónu a na jejím návrší. 5Jako ptáci poletují, tak bude Hospodin zástupů Jeruzalému štítem; zaštítí a vysvobodí, projde a vyprostí. 6Navraťte se k tomu, od kterého jste se hluboce odcizili svou umíněností, synové Izraele! 7Ano, v onen den zavrhnete každý své stříbrné nicotnosti i své zlaté nicotnosti, které vám vaše hříšné ruce udělaly. 8Ašúr padne mečem, nikoli člověka, pozře ho meč, nikoli lidský. Bude utíkat před mečem a jeho mládenci půjdou na nucené práce. 9(Jeho skála ho v hrůze pomine) a jeho velitelé se budou děsit každé korouhve, je výrok Hospodina, jehož plamen je na Sijónu a pec v Jeruzalémě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: