Sobota před 7. nedělí velikonoční B – Dt 34, 1-7

1Mojžíš pak vystoupil z moábských pustin na horu Nebó, na vrchol Pisgy, který je naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal celou zemi: Gileád až po Dan, 2 celého Neftalího, území Efrajima a Manasesa, celé území Judy až k Západnímu moři, 3Negeb i Rovinu, jerišskou pláň a Palmové město, až k Sóaru. 4Hospodin mu řekl: Toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi: Dám ji tvému potomstvu. Ukázal jsem ti ji na vlastní oči, ale nevejdeš tam. 5Mojžíš, otrok Hospodinův, tam v moábské zemi zemřel podle Hospodinova příkazu. 6Pohřbil ho v údolí v moábské zemi naproti Bét-peóru a nikdo neví o jeho hrobu až dodnes. 7Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když zemřel; jeho zrak nezeslábl a síla ho neopustila.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: