Sobota před 7. nedělí po Zjevení Páně A – Lv 24, 10-23

10Syn Izraelky, který byl synem Egypťana, vyšel mezi syny Izraele. A tento syn Izraelky a nějaký Izraelec se v táboře rvali. 11Syn Izraelky se rouhal Jménu a proklínal. Nato ho přivedli k Mojžíšovi. Jeho matka se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího, z pokolení Danova. 12Nechali ho u stráže, aby zjistili rozhodnutí podle Hospodinova příkazu. 13Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 14Vyveď toho, kdo proklínal, ven za tábor. Všichni, kdo ho slyšeli, položí ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje. 15A k synům Izraele promluv: Každý, kdo by proklínal svého Boha, ponese trest za svůj hřích. 16A ten, kdo se rouhá Hospodinovu jménu, bude jistě usmrcen; celá pospolitost ho jistě ukamenuje. Příchozí i domorodec, jestliže se rouhá Jménu, bude usmrcen. 17Když někdo zabije jakéhokoliv člověka, jistě bude usmrcen. 18Kdo zabije zvíře, nahradí ho: život za život. 19Když někdo (způsobí újmu) svému druhovi, jak učinil, tak bude učiněno jemu. 20Zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; jakou újmu způsobil člověku, taková bude způsobena jemu. 21Kdo zabije zvíře, nahradí ho; kdo zabije člověka, bude usmrcen. 22Budete mít jedno právo — příchozí bude jako domorodec, neboť já Hospodin jsem váš Bůh. 23Mojžíš promluvil k synům Izraele a ti vyvedli toho, kdo proklínal, ven za tábor a házeli na něj kamení. Synové Izraele učinili tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: